مطالب که هنوز دسته بندی نشده است در این بخش می باشد

قوانین ترجمه

قانون راجع به ترجمه مدارک و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی- مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶ با اصلاحات ۲۹/۴/۱۳۷۶

ماده ۱ – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره – در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هریک از زبان های غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشد رای ترجمه تعیین می نمایند.

ماده ۲ – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد
الف – اسنادی که در یکی از کشور های بیگانه یا در ایران به یکی از زبان های غیر فارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب- اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.

ماده ۳ (اصلاحی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – به متقاضیان با احزار شرائط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطا می گردد:
۱- وزارت عدلیه به وزرات دادگستری تغییر نام یافته است.
۲- آئین نامه اجرائی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۶ /۴/۱۳۷۶، مصوب ۱۳۷۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی، در همین مجموعه درج گردیده است.
الف – داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
ب- موفقیت در آزمون و اختیار عملی و کتب .
ج – نداشتن پیشینه موثر کیفری.
د- عدم اشتعار به فساد اخلاقی عقیدتی.
هـ – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ز- مورد وثوق و اعتماد باشد.

ماده ۴ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می باشد. چنانجه متقاضی تمدید، فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود با ذکر دلائل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و در خواست رسیدگی می شود . مرجع انتظامی پس از رسیدگی به تمدید پروانه مترجمی رای مقتضی صادر می نماید. تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.

ماده ۵ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیاتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی با انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد که انشاء رای با قاضی هیات خواهد بود.

ماده ۶ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می شود:
الف- ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن مقتضی شده است.
ب- امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذرموجه.
ج – امتناع از حضور در مراجع قضادی بدون عذر موجه.
د- نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
هـ – عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی.
و – ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع.
تبصره – مجازات های فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می باشد.

ماده ۷ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یک سال از مترجمی محروم می شود:
الف – امتناع از حضور در مراجع قانونی غیر قضائی بدون عذر موجه.
ب – تاخیر در انجام امور ترجمه بدون موجه .
ج – عدم رعایت ضوابط ترجمه .
د – عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی .

ماده ۸ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – تشکیل دفتر یا موسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقرارت این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

ماده ۹ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – تشکیلات و نحوه ادراه دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرائط مذکور در این قانون به موجب آئین نامه ای می باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید.
۱- ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد یا آن خسارتی برخزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
۲- از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری – مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده ۱ – هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور و یا وسائل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که (۳) شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد ها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم یا استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت و یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر می باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 

آدرس های ضروری

دانشگاه آزاد (جهت تایید مدارک قدیمی و فاقد هولوگرام

پاسداران-روبروی پمپ بنزین-گلستان هشتم(شهید کاظمی)، نبش پایداری فرد، امور فارغ التحصیلان (مهر و امضای آقای صامت(

 

معاونت امور بین الملل دانشگاه آزاد

خیابان پاسداران ، خیابان بوستان ۷ ، پلاک ۱۲ ، طبقه ۴، شماره تماس ۲۲۵۶۵۱۴۹ و ۲۲۵۸۲۸۳۴ و وب‌ سایت    http://www.intl.iau.ir

 

سازمان نظام پزشکی

خیابان کارگر(امیر آباد) شمالی، بعد از بلوار جلال ال احمد (روبروی کوی دانشگاه)، خیابان ۱۶، پلاک ۱۱۹

 

اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

خیابان طالقانی، نبش فرصت

 

امور بین الملل بانک سپه

میدان آرژانتین، روبروی پارکینگ بیهقی، پلاک ۷- طبقه ۶

 

امور بین الملل بانک صادرات ایران

خیابان سمیه، نرسیده به خیابان شهید مفتح، برج سپهر، طبقه ۱۸

 

امور بین الملل بانک ملت

خیابان انقلاب-خیابان طالقانی-نبش دکتر عباس موسوی(فرصت سابق)-ساختمان مرکزی بانک ملت

 

امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران

میدان آرژانتین، خیابان انتفاضه

 

امور بین الملل بانک اقتصاد نوین

آفریقا، بعد از چهار راه جهان کودک

 

امور بین الملل بانک ملی ایران

خیابان میرداماد-بعد از بانک مرکزی -شعبه مهر ملی-طبقه دوم

 

امور بین الملل بانک رفاه

خیابان ملاصدرا-شیراز شمالی-پلاک ۱۸۶

 

امور بین الملل بانک مسکن

بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار،۳۰۰ متر جلومتر، سمت چپ، طبقه هشتم

 

بانک اعتباری توسعه

میدان ونک، خیابان حقانی، جهان کودک

 

بانک پاسارگاد

بلوار میرداماد، بین ولیعصر و آفریقا

 

بانک صنعت و معدن

خیابن ولیعصر، بعد از پل پارک وی، ایستگاه محمودیه

 

بانک سامان

خیابان انقلاب، بین چهار راه کالج و خیابان ولیعصر

بانک سرمایه

خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک

 

پست DHL

شعبه ۱: خیابان وزرا، نبش کوچه بیست و یکم، ساختمان شیراز، پلاک ۱۳۷، طبقه همکف، دفتر مرکزی، تلفن: ۸۴۰۸۸۸۸۸، شعبه ۲- فرودگاه مهر آباد، ساختمان شماره ۲ (شبانه روزی)، شعبه ۳- خیابان شریعتی، شماره ۱۳۲۶، تلفن: ۲۲۲۶۵۲۳۱، شهرک قدس، فاز ۳، واحد ۵۱، ط ۲، تلفن: ۸۸۵۷۴۲۹۱

 

مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به چهار راه سمیه، ساختمان علاقمندان، طبقه ۸

 

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج

شهرک قدس (شهرک غرب)، میدان صنعت، بلوار انقلاب(خوردین)، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، معاونت دانشجوئی وزارت علوم- طبقه سوم

 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

بزرگراه مدرس، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بین بزرگراه مدرس و خیابان نفت، نبش خیابان فرید افشار، پلاک ۲۱۳

 

کانون سر دفتران و دفتر یاران

خیابان مطهری، مقابل سنایی، پلاک ۲۷۳

 

اداره ثبت شرکتها

خیابان میر داماد، نبش بزرگراه مدرس

 

روزنامه رسمی

خیابان بهشت-ضلع جنوبی پارک شهر- ساختمان روزنامه رسمی کشور- طبقه اول و ششم

 

اتاق بازرگانی

خیابان طالقانی، پ ۱۷۵

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ۳

 

دفتر ارزشیابی مهارتهای فنی و حرفه ای

کرج، میدان طالقانی، بالاتر از دادگستری، معاونت پژوهش و برنامه ریزی

دانشگاه پیام نور

ابتدای جاده لشکرک، روبروی جاده ازگل، خیابان نخل، ساختمان دانشگاه پیام نور، اداره خدمات آموزشی

 

دفتر حافظ منافع آمریکا (سفارت سوئیس)

پاسداران، گلستان پنجم (خیابان شهید موسوی)، نبش کوچه پایدار فرد (امیر ابراهیمی سابق)، پلاک ۳۹

سفارتخانه ها

سفارت اتریش 

تهران، نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی

کد پستی:   ۱۹۷۹۶۹۹۷۵۵۸

تلفن:  ۲۲۷۵۰۰۳۸ فاکس : ۲۲۷۰۵۲۶۲

 

سفارت اسپانیا

نام سفیر: عالیجناب ادواردو لوپز بوسکتس

آدرس: دروس، بلوار شهرزاد، خیابان شادی، کوچه اول شرقی، شماره ۳

تلفن : ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱

 

 سفارت امارات متحده ‏عربی

ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ۳۳۷

‏‏ تلفن:-۸۸۷۸۱۳۳۳ ۸۸۷۸۸۵۱۵

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴:۳۰- ۸:۳۰

 

سفارت جمهوری فدرال آلمان

ایران-تهران-خیابان فردوسی- شماره ۳۲۴-۳۲۰

کدپستی: ۱۱۳۶۵

صندوق پستی: ۱۷۹-۱۱۳۶۵

 

ایتالیا

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۸/۷۹

شماره صندوق پستی:   ۱۱۳۶۵-۷۸۶۳

شماره تلفن : ۶/۰۰۹۸۲۱۶۶۷۲۶۹۵۵

شماره فاکس :  ۶۶۷۲۶۹۶

 

سفارت روسیه

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷

تلفن: ۶۶۷۰۱۱۶۱-۶۶۷۰۱۱۶۱

فکس: ۶۶۷۰۱۶۵۲

 

سفارت ترکیه

چهارراه ‏استانبول

تلفن:۳۳۱۱۱۲۰۲-۳۳۱۱۸۹۹۷

فکس ۳۳۱۱۷۹۸

 

سفارت سوئد

تهران، خیابان پاسداران شمالی، بالاتر از خیابان فرمانیه، خیابان بوستان، نبش نسترن، پلاک ۲۷ کدپستی ۴۵۸ – ۱۹۵۷۵

+۹۸ ۲۱ ۲۳۷۱ ۲۲ ۰۰:تلفن +۹۸ ۲۱ ۹۶۴ ۲۲۲ ۵۱٫ :فکس +۹۸ ۲۱ ۲۲۲ ۸۶۰

 

فرانسه

آدرس : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۶-۶۴

تلفن : ۰۰ ۴۰ ۰۹ ۶۴ (۲۱ ۹۸ ۰۰)

فاکس : ۹۳/۹۲ ۴۰ ۰۹ ۶۴ (۲۱ ۹۸ ۰۰)

 

سفارت سوییس
 آدرس الهیه- خیابان شریفی منش- نبش کوچه یاسمن- پلاک ۲

تلفن  ۲۲۰۰۸۳۳۳-۲۲۰۰۸۳۷۳

 

سفارت کانادا
 تهران ، خیابان استاد مطهری خیابان شهید سرافراز ـ پلاک ۵۷

تلفن: (۹۸-۲۱) ۸۱۵۲-۰۰۰۰

فکس : ۷۰۵۴-۸۸۷۵ (۲۱-۹۸)

صندوق‌پستى : ۴۶۴۷-۱۱۱۵۵

کدپستى : ۱۵۸۶۸

نشانى سایت اینترنتى: http://www.iran.gc.ca