ترجمه رسمی اسناد و مدارک

دارالترجمه رسمی سورن

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

ترجمه رسمی مدارک زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بخواهیم از زبان فارسی به زبان دیگر ترجمه ایی به مقام دولیتی و یا رسمی مثل سفارت ارائه دهیم درنتیجه به ترجمه رسمی نیاز داریم. البته مدارک را در شرایط خاصی می توان ترجمه نمود. برای اینکار متقاضی اصل مدارک را به دارالترجمه ارائه داده و رسید دریافت می نماید. که بسته به نوع خدمات اطلاعاتی از متقاضی مثل اسپل نام و سایر مشخصات گرفته خواهد شد و پس از ترجمه و تائیدات رسمی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

ترجمه فوری حتی ایام تعطیل، با تماس تلفنی و هماهنگی قابل انجام است!