مطالب مربوط به منطقه پونک در این دسته قرار گرفته است

jhn 600x321 - ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

در این مطلب قصد داریم در مورد ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید . در ادامه با ما همراه باشید.

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی پونک

طبق قوانین مورد موافقت کشورها ،مدارک و اسناد برای عرضه به سفارت خانه ها و یا طرف های تجاری خارجی می بایست به وسیله مترجم رسمی زبان مرتبط ترجمه شده و روی سربرگ مترجم رسمی (که از طرف قوه قضاییه تامین می شود ) چاپ گـردد و بعد از مهر وامضاء به وسیـله مترجم ، موقعی احتیـاج و تاییـد شرایط به اثبات دادگستری و وزرات خارجه برسد.

مدارک و اسناد حاوی مدارک سجلی و فردی ، مدارک تملک ، اقسام گوناگون ریزنمرات و گواهی نامه های تحصیلی ، مدارک کمپانـی ها و دیگر اسنادی می باشد که در عرف حقوقی مدرک خوانده می شود.

برای اثبات مدارک و اسناد شرایطی می بایست احراز شود که به وسیـله سازمان های ذیربط مشـخص می گـردد و در بخـش ترجمه رسمی و قوانین آن، در این وبسایت به طور مشروح توضیح داده شده.

برابر قانون پرداختن به هر گونه امر ترجمه مدارک و اسناد تنها در حوزه اختیارات مترجمین رسمی دادگستری می باشد. مدارک و اسنادی که برای عرضه به کشورهای خارجی مورد احتیاج مردم می باشد می بایست توسـط مترجم رسمی زبان مرتبط ترجمه شده و روی سربرگ‌های خاص که از طرف قوه قضاییه تامین می گردند چاپ گردد و بعد از مهر و امضا به وسیـله مترجم و الصاق تمبر مورد اثبات اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و موقعی احتیـاج سفارت‌خانه‌های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

اسناد رسمی، حاوی اقسام گوناگون ریزنمرات و گواهی‌نامه‌های تحصیلی، اسناد تملک ، اسناد شرکت‌ها، اسناد سجلی و شخصی،  و دیگر اسنادی است که در عرف حقوقی مدرک خوانده می‌شوند. تایید هر یک از این مدارک و اسناد مستلزم داشتن شرایطی می باشد که توسـط سازمان‌های ذیربط مشـخص می گردند و در قسمـت شرایط تایید اسناد در این وبسایت به طور تکمیل توضیح داده شده‌اند.